Soov elada kõrge eani täisväärtuslikku elu oma kodus on enamusele inimestest väga oluline, kuid halvenev tervis ei pruugi seda paraku alati võimaldada. Koduteenused aitavad halvenenud tervisega inimestel hooldekodusse minekut edasi lükata või seda üldse vältida. Koduteenuste põhiteenusteks on toiduainete ja esmatarbekaupade kliendile koju toomine, asjaajamine ametiasutustes, ravimite soetamine, kommunaal- ja teiste maksete tasumine jms. Koduteenuste tugiteenusteks on muuhulgas pesupesemise, remonttööde ja küttepuude töötlemise korraldamine. Viljandi Päevakeskuse pakutavat koduteenust saavad taotleda Eesti Rahvastikuregistri järgselt Viljandi linnas elavad pensioniealised või puudega inimesed, kes vajavad kõrvalist abi igapäevase eluga toimetulekul ning kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid kellel ei ole võimalik või kelle materiaalsed võimalused ei ole piisavad isiku iseseisvaks toimetulekuks ja abivajajale vajaliku hoolduse kindlustamiseks. Koduteenust pakuvad Viljandi Päevakeskuses töötavad hooldajad ja hooldaja-assistendid. Koduteenuste osutamisele eelneb teenuse taotleja elukoha külastamine, mille käigus tutvub Viljandi Päevakeskuse töötaja põhjalikult abivajaja olukorra ja vajadustega ning seejärel sõlmitakse kirjalik leping. Hooldajad osutavad koduteenust vastavalt kliendiga kooskõlastatud hoolduskavale, milles on fikseeritud hooldaja viibimise aeg kliendi juures, teostatavad tegevused ja külastuste sagedus nädalas. Koduteenuse kuutasu sõltub hooldusvajadusest, leibkonna suurusest ja seadusjärgsete ülalpidajate olemasolust, kuid kujuneb oluliselt väiksemaks kui hooldekodu kuutasud.

Koduteenuse pakkumise aluseks olev õigusakt on Viljandi Linnavolikogu määrus 21.12.2017 nr 2 „Koduteenuste osutamise kord".

Samuti saavad endale hooldaja koju kutsuda Viljandi linnas elavad ajutise terviserikke või operatsiooni järgsel perioodil ajutist koduhooldust vajavad üksikud tööealised isikud.