Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on õpilaste sotsiaalsete oskuste õpetamine, parendamine, erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine.

Sotsiaalpedagoogi tööülesanneteks on:

  • kohanemis-, käitumis- ja õpiprobleemidega tegelemine;
  • koolikohustuse eiramise, kiusamise, vägivallajuhtumite ning suhtekonfliktide lahendamine;
  • sotsiaalsete oskuste õpetamine;
  • koostöö lapsevanemate, psühholoogi, eripedagoogi, klassijuhatajate, aineõpetajate ning kooli juhtkonnaga laste abistamisel ja suunamisel;
  • koostöö koolivälise nõustamismeeskonna-, lastekaitse-, sotsiaalhoolekande-, korrakaitse- ja tervishoiusüsteemiga;
  • koostöö laste ja perede osakonna tugispetsialistidega.

 

Innove juhendmaterjali link: https://www.innove.ee/oppevara-ja-metoodikad/hev-oppija/hev-oppija-toetamine-kutseoppes/juhendmaterjal-haridusliku-erivajaduse-markamisest-ja-sekkumisest/