Eripedagoogi ülesanded lasteaias

 

Viljandi linnas tegutseb viis munitsipaallasteaeda, milles on 51  rühma. Männimäe lasteaias tegutseb lisaks tavarühmadele ka üks kehapuuetega laste rühm ja kaks tasandusrühma.

Erirühmades toimub eripedagoogiline töö intensiivsemalt, lapsed saavad individuaalset abi 3-4 korda nädalas, lisaks toimub metoodiline tegevus rühmas. Tavarühmades saavad lapsed eripedagoogilist abi üks kord nädalas.

Lasteaias töötava eripedagoogi tööülesanneteks on:

 • laste erivajaduste väljaselgitamine õppeaasta alguses;
 • tööplaani koostamine tööks erivajadustega lastega;
 • eesmärkide seadmine lähtuvalt lapse vajadustest;
 • individuaalne töö lastega tunnetustegevuse ja kõnearengu toetamiseks;
 • mänguoskuste kujundamine;
 • sotsiaalsete oskuste kujundamine;
 • rühmaõpetajate ja lapsevanemate nõustamine ja toetamine;
 • individuaalsete arengukavade koostamine koos rühmaõpetajatega;
 • arenguvestlustel osalemine (nende laste lastevanematega, kes saavad eripedagoogilist abi);
 • osalemine rühmakoosolekutel;
 • vähemalt kuus korra tagasiside andmine lapsevanemale ja rühmaõpetajale lapse arengu kohta;
 • lasteasutuse juhtkonnaga koostöö tegemine;
 • lähtumine Eesti Vabariigi poolt kehtestatud isikuandmete kaitse seaduste kõigist paragrahvidest ja oma töös konfidentsiaalsuse tagamine.

 

Eripedagoogi ülesanded koolis

 

Eripedagoogi töö eesmärgiks koolis on hariduslike erivajadustega õpilaste  arengutaseme väljaselgitamine ja nende  õpilaste õppe ning arengu toetamine.

Koolis töötava eripedagoogi tööülesanneteks on:

 • eripedagoogilist abi vajavate õpilaste väljaselgitamine koostöös kooli tugisüsteemi spetsialistide ja õpetajatega;
 • aineõpetajatele ja lapsevanematele tagasiside andmine õpilase arengu kohta ning vajadusel õpilaste, lapsevanemate ja kolleegide nõustamine koolis;
 • vähemalt kord õppeaastas õpilasele rakendatud tugimeetme tulemuslikkuse hindamine (tulemuste dokumenteerimine õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardil), muudatusettepanekute tegemine, vajadusel täiendavate uuringute või nõustamise soovitamine kooliväliste spetsialistide juures;
 • Õpiabirühma- või individuaaltundide ettevalmistamine ja läbiviimine õppeasutuses.

Õpiabi eesmärk on toetada õpilase arengut võimaldamaks tal saavutada põhikooli riikliku õppekava nõuetele vastavaid õpitulemusi.

Õpiabitundides viiakse läbi järgmisi tegevusi:
1) kinnistatakse ainealaseid teadmisi; 
2) arendatakse kognitiivseid oskusi;
3) kujundatakse ja arendatakse eripedagoogiliste võtete abil õpioskusi ja õpivilumusi.